• Banner

  • Banner

  • Banner

Tepalas aerozolinis WD-40 CONTACT greitai džiūstantis kontaktų valiklis 400ml
  • Tepalas aerozolinis WD-40 CONTACT greitai džiūstantis kontaktų valiklis 400ml

Tepalas aerozolinis WD-40 CONTACT greitai džiūstantis kontaktų valiklis 400ml

6555424
11,47 EUR
Su mokesčiais
Kiekis
Nepakanka prekės atsargų


Aprašymas

               Pavojinga

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti dūmų arba aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P301+P310+P331 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. P501 Turinį / talpyklą saugiai išmesti. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamam vėdinimui, galimas sprogių mišinių susidarymas. Sudėtyje yra Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikloalkanai, < 2% aromatiniai junginiai.

Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija) , Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija), Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)

Prekė detaliau
6555424

Sekite mus Facebook'e