• STIHL

  • Banner

  • Banner

  • Banner

  • Banner

  • Banner

Dažai aerozoliniai 400ml. gruntiniai, balti SAVEXSPRAY
  • Dažai aerozoliniai 400ml. gruntiniai, balti SAVEXSPRAY

Dažai aerozoliniai 400ml. gruntiniai, balti SAVEXSPRAY

4170916
SAVEX
3,69 EUR
Su mokesčiais
Kiekis
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Aprašymas

           PAVOJINGA

Pavojingumo frazės:

H222 Ypač degus aerozolis.

H229 Slėginis indas: Kaitinamas gali sprogti.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. –Nerūkyti.

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos

priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

P501 Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) į atliekoms skirtą talpyklą.

Klasifikavimas:

Flam. Gas. 1, H222 Ypač degus aerozolis.

H229 Slėginis indas: Kaitinamas gali sprogti.

Eye Irrit. 2, H319 Sukelia smargų akių dirginimą.

STOT SE 3, H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT SE 3, H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Prekė detaliau
4170916
2019-12-29
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e