• STIHL

  • Banner

  • Banner

  • Banner

  • Banner

  • Banner

Klijai epoksidiniai 25g. EDP su švirkštu
  • Klijai epoksidiniai 25g. EDP su švirkštu

Klijai epoksidiniai 25g. EDP su švirkštu

4302025

Geras sukibimas su PVC, gumą odą, stiklų.

4,36 EUR
Su mokesčiais
Kiekis
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Aprašymas

         Pavojinga

Pavojingumo frazės:

H302+H312 Kenksminga prarijus arba susilietus su oda

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Sudėtyje yra polietilenpoliamino.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS ( arba plaukų): Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimtikontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

P501 Turinį/talpyklą išmesti (išpilti) į pavojingų atliekų surinkimo vietas

Klasifikavimas:

H302+H312 ūmus toksiškumas prarijus, susilietus su oda, 4 pavojaus kategorija.

H314 odos ėsdinimas, 1B pavojaus kategorija.

H317 odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija.

H411 Pavojai aplinkai: lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija.

Prekė detaliau
4302025
2019-11-09
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 4302027

Klijai universalūs 10kg. LIPALAS

Stipriai fiksuojantys klijai, puikiai tinka popieriui, kartonui, medienai, odai klijuoti. Gali būti naudojami buityje ir poligrafijos, tekstilės, tabako, odos gamybos ir galanterijos, medienos apdirbimo pramonėje. Išeiga: 50-200 g/m², išdžiūna per 5-10min.

Kaina 68,57 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4302999

Klijai universalūs 0,5kg. LIPALAS

Stipriai fiksuojantys klijai, puikiai tinka popieriui, kartonui, medienai, odai klijuoti. Gali būti naudojami buityje ir poligrafijos, tekstilės, tabako, odos gamybos ir galanterijos, medienos apdirbimo pramonėje. Išeiga: 50-200 g/m², išdžiūna per 5-10min.

Kaina 4,51 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4302620

Klijai universalūs 2kg. LIPALAS

Stipriai fiksuojantys klijai, puikiai tinka popieriui, kartonui, medienai, odai klijuoti. Gali būti naudojami buityje ir poligrafijos, tekstilės, tabako, odos gamybos ir galanterijos, medienos apdirbimo pramonėje. Išeiga: 50-200 g/m², išdžiūna per 5-10min.

Kaina 16,58 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Sekite mus Facebook'e