• Banner

  • Banner

  • Banner

Skiediklis 646 3ltr. SAVEX
  • Skiediklis 646 3ltr. SAVEX
  • Skiediklis 646 3ltr. SAVEX

Skiediklis 646 3ltr. SAVEX

4203221
SAVEX

Tai aromatinių angliavandenių ir spirito mišinys, skirtas nitroemaliniams dažams, nitrolakams ir bendros paskirties glaistams skiesti iki reikalingo darbinio klampumo.

7,69 EUR
Su mokesčiais Pristatymas per 2-3 d.d.
Kiekis
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Aprašymas

PAVOJINGA !

H225 Labai degūs skystis ir garai. H302 Kenksminga prarijus. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H361d Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. P263 Vengti kontakto nėštumo metu. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P301+P331 PRARIJUS: NESKATINTI vėmimo. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį / talpyklą priduoti į atliekas naikinančias įmonės. P304+P341 ĮKVĖPUS: Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Klasifikavimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB Flam. Liq. 2, Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija. H225 Labai degūs skystis ir garai. Repr. 2 D, Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 pavojaus kategorija. H361d Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui. Acute Tox. 4, Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija. H302 Kenksminga prarijus. Asp. Tox 1, Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. STOT RE 2, Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 pavojaus kategorija. H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Skin Irrit. 2, Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija. H315 Dirgina odą. Eye Dam.1, Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija. H318 Smarkiai pažeidžia akis. STOT SE 3, Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, kvėpavimo takų dirginimas. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. STOT 3, Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, narkozė. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Prekė detaliau
4203221
2019-11-12
5 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 4203070

Prekės ženklas: SAVEX

Skiediklis 646 0,5ltr. SAVEX

Tai aromatinių angliavandenių ir spirito mišinys, skirtas nitroemaliniams dažams, nitrolakams ir bendros paskirties glaistams skiesti iki reikalingo darbinio klampumo.

Kaina 1,60 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4203070

Prekės ženklas: SAVEX

Skiediklis 646 10ltr. SAVEX

Tai aromatinių angliavandenių ir spirito mišinys, skirtas nitroemaliniams dažams, nitrolakams ir bendros paskirties glaistams skiesti iki reikalingo darbinio klampumo.

Kaina 24,42 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4203083

Prekės ženklas: SAVEX

Skiediklis 646 5ltr. SAVEX

Tai aromatinių angliavandenių ir spirito mišinys, skirtas nitroemaliniams dažams, nitrolakams ir bendros paskirties glaistams skiesti iki reikalingo darbinio klampumo.

Kaina 12,40 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4203070

Prekės ženklas: SAVEX

Skiediklis 646 1ltr. SAVEX

Tai aromatinių angliavandenių ir spirito mišinys, skirtas nitroemaliniams dažams, nitrolakams ir bendros paskirties glaistams skiesti iki reikalingo darbinio klampumo.

Kaina 2,78 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4134003

Valiklis 5ltr. samanų SAMANOLIS

Paskirtis: Valiklis skirtas samanų, dumblių, kerpių, pelėsių ir kitų augalinės kilmės apnašų valymui nuo pastatų sienų, stogų, tvorų, trinkelių, natūralaus akmens, paminklų, medinių konstrukcijų ir kitų paviršių valymui. Valomi paviršiai nekeičia savo spalvos ir nėra ardomi, kadangi sudėtyje nėra agresyvių šarmų ar rūgščių. Nenaudoti žemesnėje nei 0°C...

Kaina 4,49 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Sekite mus Facebook'e