• Banner

  • Banner

  • Banner

  • Banner

Insekticidas Dichlofosas skraidantiems 400ml.
  • Insekticidas Dichlofosas skraidantiems 400ml.

Insekticidas Dichlofosas skraidantiems 400ml.

4717194
5,55 EUR
Su mokesčiais
Kiekis
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Aprašymas

           PAVOJINGA

Pavojingumo frazės:

H222 Ypač degus aerozolis.

H229 Slėginis indas: Kaitinamas gali sprogti.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. –Nerūkyti.

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos

priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

P501 Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) į atliekoms skirtą talpyklą.

Klasifikavimas:

Flam. Gas. 1, H222 Ypač degus aerozolis.

H229 Slėginis indas: Kaitinamas gali sprogti.

Eye Irrit. 2, H319 Sukelia smargų akių dirginimą.

STOT SE 3, H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT SE 3, H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Prekė detaliau
4717194
2019-11-26
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 4711761

Dirvos priedas kurklių ir kurmių naikinimui NATURZIP 300g.

NATUR ZIP - natūralus dirvos priedas Natūralus dirvos priedas (diatomitas) nuo kurmių ir kurklių, praturtina dirvožemį. Stiprus NATUR ZIP kvapas atbaido jūsų pievos, sodo ar daržo kenkėjus kurmius ir kurklius. Diatomitas turi ir kurklius naikinančią savybę: jo dalelių briaunos pažeidžia kurklį, sugeria jo kūno drėgmę, dėl ko vabzdys išdžiūna. Produktas...

Kaina 4,55 EUR
Daugiau
Yra sandėlyje

Sekite mus Facebook'e